تولید برق توسط منابع تجدید پذیر توسط شهروندان اروپایی حمایت دولت از پروژه های کوچک و شخصی .  

ادامه مطلب