. بگردان ساغری ساقی و ما را در شراب انداز * ببین آه و دل خونین و پا اندر رکاب انداز * ز هوشیاری و بیداری چه...

ادامه مطلب