درک مفهوم جهان وطنی با پیتزا   همیشه فلسفه و فلسفیدن و بحث های انتزاعی و پیدا کردن شباهت ها و اختلافات قوم ها و ملل و پیدا کردن...

ادامه مطلب