موضوع

کلانشهر – شهرهای بزرگ که جمعیت زیاد و فرصت های زیادی برای اشتغال دارند. مناطق شهری  معمولا به شهرستانها   مجاور بسته به شرایط اجتماعی و اقتصادی مرتبط اند.   شهر جهان وطنی (جهان...

ادامه مطلب