موضوع

سیاست خارجی چیست؟ (Foreign Policy) .. سیاست خارجی چیست؟            Foreign Policy مقدمه: سیاست خارجی به معنی دنبال کردن هدف‌های کشور در محیط بین‌المللی و در رابطه با جامعه‌ها،...

ادامه مطلب

فرهنگ رجایی، پژوهشگر علوم سیاسی، استاد گروه فلسفه سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه «کارلتون» دیپلماسی ایرانی: صحبت های خود را با این پرسش آغاز می کنم که آیا دیپلماسی...

ادامه مطلب

یکه سالاری یا اتوکراسی اتوکراسی ریشه یونانی دارد و به معنای قدرت مطلق و نوعی از قدرت است که دارای مختصات زیر باشد : برتری آشکار یک فرد در بالاترین...

ادامه مطلب

نظام پارلمانی و نظام ریاستی و نظام نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی چگونه نظام های سیاسی هستند   دانش و تاریخ سیاسی – امروزه در سیستم حکومتی جمهوری و یا انواع سلطنتی...

ادامه مطلب

 ( Dogmatisme) دگماتیسم – جَزمیت، خشک‌اندیشی   دانش و تاریخ سیاسی : از واژه دگم به معنای حکم جامد آیه آسمانی، فرمان لایتغیر مشتق است و به آن شیوه و اسلوب تفکر...

ادامه مطلب

روز  دهم شهریور ۱۲۹۵ تشکیلاتی به نام «کمیته مجازات» به طور مخفی تشکیل شد تا اشخاص را ترور کند. این کمیته عده زیادی از آدمکشان حرفه‌ای را اجیر کرد.  ...

ادامه مطلب

  ششم آذر ۱۳۲۲ ۲۸ ، ۲۸ نوامبر تا اول دسامبر ۱۹۴۳)و درست زمانی که قوای متفقین ایران را به اشغال خود درآورده بودند کنفرانسی در تهران با شرکت فرانکلین روزولت رئیس جمهور آمریکا،...

ادامه مطلب

از منابع تاریخی بر می‌آید سفر مظفرالدین‌شاه به فرنگ در سال ۱۲۷۹ش (۱۳۱۸ق) موجب آشنایی با این وسیله سرگرمی در محل آبهای گرم معدنی کنترکسویل فرانسه گشت و شاه...

ادامه مطلب

آبستراکسیون در مجلس به چه معنایی است   آبستراکسیون – ( Obstruction) (برابر فرهنگستان زبان: نصاب‌شکنی) عدم حضور عمدیِ گروهی از نمایندگان مجلس در هنگام رأی‌گیری، به‌قصدِ از اکثریت انداختن مجلس و جلوگیری از تصویب یک لایحه یا...

ادامه مطلب