موضوع

 بر اندازی اسماعیلیه توسط مغولان فرقهٌ اسماعیلیه، از نظر عملکرد و شیوهٌ زندگی و ترور مخالفین، فرقه‌ای بود شبیه طالبان امروز در افغانستان؛ لذا حکام مغول ایران از فدائیان...

ادامه مطلب

  مخبرالسلطنه هدایت را برخی بنیانگذار سیستم انتخابات در ایران دانسته اند. انتخابات اولین مجلس در ایران را او برپا داشت و اولین صندوق های انتخاباتی به دستور و...

ادامه مطلب

یک دولت – کشور چگونه بوجود می آید؟ عناصر تشکیل دهنده آن چه هستند؟ در این یادداشت به عناصر تشکیل دهنده دولت – کشور می پردازیم رضا احمدیان راد...

ادامه مطلب

در حوزه بین الملل شناسایی کشورها به دو صورت انجام می گیرد شناسائی دوفاکتو – De facto اقدامی است که-به موجب آن ، یک کشور و یا حکومت نو...

ادامه مطلب

سیاست‌نامه یا سیرالملوک(به معنای روش پادشاهان) نوشته‌ی خواجه نظام الملک توسی وزیر ملک‌شاه سلجوقی است. این کتاب را خواجه به خواست پادشاه سلجوقی نوشت، چرا که برای اداره‌ی امپراتوری...

ادامه مطلب

 رفاه اجتماعی Social Welfare رفاه اجتماعی تعبیری است معطوف به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که حفظ کرامت انسانی و مسئولیت‌پذیری افراد جامعه، در قبال یکدیگر و ارتقای توانمندی‌ها،...

ادامه مطلب