منظور از وضع موجود (Status quo) حالت فعلی امور است. حفظ وضع موجود یعنی نگه داشتن چیزها همان‌طور که هستند. یک جنبش اجتماعی، نمونه‌ای از به چالش کشیدن وضع موجود است....

ادامه مطلب