موضوع

آمار جمعیتی فلسطین و اسرائیل و…

موسی صدر -فلسطین - اسرائیل

آقا موسی صدر در تالار یونسکو در بیروت، در برابر یاسر عرفات ایستاد و گفت: «ای ابوعمار! بدان که شرف قدس جز این را نمی‌پذیردکه به دست مومنان آزاد شود.» چراکه قدس شریف به دست‌های آلوده اجازۀ آزادسازی نمی‌دهد. . .

بر اساس آمار ادارهٔ آمار مرکزی #اسرائیل، درماه می‌سال دوهزار و شش، #جمعیت اسرائیل برابر با هفت میلیون نفر بود که ۷۷٪ #یهودی، ۵/۱۸٪  #عرب و ۳/۴٪ از سایر ریشه‌ها بوده‌اند.

بر اساس آمار از یهودی‌های اسرائیل ۶۸٪ (متولد اسرائیل)، اغلب نسل دوم یا سوم از اسرائیلی‌ها هستند و ۱۰٪ از #جهانعرب ازآسیا و آفریقا هستند.

طبق آمار فلسطینی‌ها بیش از۲/۴ میلیون فلسطینی درساحل غربی زندگی می‌کنند. طبق یک بررسی که در ششمین کنفرانس Herzliya دربارهٔ تراز امنیت ملی اسرائیل ارائه شد، ۴/۱ میلیون فلسطینی وجود دارد. طبق #آمار فلسطینی‌ها بیش از ۱/۴ میلیون فلسطینی دیگر درنوار غزه هستند.

طبق آمار فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها، جمعیت فلسطین بین ۸/۹ تا ۸/۱۰ میلیون نفر است.

طبق آمار #اردنی‌ها، حدود ۶ #میلیون نفر در اردن زندگی می‌کنند که اکثر آن‌ها فلسطینی هستند، اما درمورد درصد دقیق فلسطینی‌ها اختلاف وجود دارد و بررسی آن چندان مطلوب برخی‌ها نمی‌باشد. طبق تخمین‌ها درصد فلسطینی‌ها بین ۴۵ تا ۹۰٪ می‌باشد. ِ .

 

View this post on Instagram

آقا موسی صدر که در تالار یونسکو در بیروت، در برابر یاسر عرفات ایستاد و گفت: «ای ابوعمار! بدان که شرف قدس جز این را نمی‌پذیردکه به دست مومنان آزاد شود.» چراکه قدس شریف به دست‌های آلوده اجازۀ آزادسازی نمی‌دهد. . . بر اساس آمار ادارهٔ آمار مرکزی #اسرائیل، درماه می‌سال دوهزار و شش، #جمعیت اسرائیل برابر با هفت میلیون نفر بود که ۷۷٪ #یهودی، ۵/۱۸٪  #عرب و ۳/۴٪ از سایر ریشه‌ها بوده‌اند. بر اساس آمار از یهودی‌های اسرائیل ۶۸٪ (متولد اسرائیل)، اغلب نسل دوم یا سوم از اسرائیلی‌ها هستند و ۱۰٪ از #جهان عرب ازآسیا و آفریقا هستند. طبق آمار فلسطینی‌ها بیش از۲/۴ میلیون فلسطینی درساحل غربی زندگی می‌کنند. طبق یک بررسی که در ششمین کنفرانس Herzliya دربارهٔ تراز امنیت ملی اسرائیل ارائه شد، ۴/۱ میلیون فلسطینی وجود دارد. طبق #آمار فلسطینی‌ها بیش از ۱/۴ میلیون فلسطینی دیگر درنوار غزه هستند. طبق آمار فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها، جمعیت فلسطین بین ۸/۹ تا ۸/۱۰ میلیون نفر است. طبق آمار #اردنی‌ها، حدود ۶ #میلیون نفر در اردن زندگی می‌کنند که اکثر آن‌ها فلسطینی هستند، اما درمورد درصد دقیق فلسطینی‌ها اختلاف وجود دارد و بررسی آن چندان مطلوب برخی‌ها نمی‌باشد. طبق تخمین‌ها درصد فلسطینی‌ها بین ۴۵ تا ۹۰٪ می‌باشد. ِ . @sayyid.mohsen.madani . 🌷👍💛 . #امام_موسی_صدر #لبنان #Lebanon #قدس #تاریخ #آزادی #Jerusalem #freedom #phalastin #Israel #عقل #ایرانی

A post shared by S.Mohsen Madani ✒سید محسن مدنی (@sayyid.mohsen.madani) on

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>