موضوع

آنچه درباره آلودگی هوای شهری بایستی بدانیم

آنچه درباره آلودگی هوای شهری بایستی بدانیم

 

بر اساس گزارشات رسمی ۹۱ درصد ساکنین کلانشهرها هوای پاک تنفس نمی کنند. آلودگی هوا قاتلی نامرئی و بی رحمی است که باید بیشتر به آن توجه کنیم . بخش حمل ونقل نقش اصلی را در آلودگی هوای شهر ها دارد. مدیرت مصرف انرژی ، کاهش انتشار آلاینده ها از مبدا، توسعه حمل و نقل پاک و مدیریت واحد شهری اقداماتی موثر در کاهش و کنترل آلودگی هوا است.

According to official reports, 91% of metropolitan residents do not breathe clean air. Air pollution is an invisible and cruel killer that we should pay more attention to. The transportation sector plays a major role in urban air pollution. Managing energy consumption, reducing emissions from the source, developing clean transportation and managing the urban unit are effective measures to reduce and control air pollution

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>