موضوع

انواع جمهوری از حیث شکل حکومت

Republic-Logo-632x300-139505061210

انواع جمهوری از حیث شکل حکومت

جمهوری بلاواسطه: افراد ملت با داشتن شرایط مشخص در قانون در مجامع عمومی جمع شده و وضع قانون می کنند و وزرا و سایر مأمورین عالی مقام را انتخاب می‌کنند. (نمونه: یونان باستان، برخی

نقاط دارای اراضی محدود) امروزه فقط در کانتی‌های سویس رایج است.

جمهوری مع‌الواسطه: اعمال حاکمیت از طریق نمایندگان منتخب مردم انجام می‌گردد.

جمهوری مع الواسطه بر دو قسم است:

ملت علاوه بر اعضای پارلمان، رئیس جمهور را نیز انتخاب می‌کند (نمونه: ایران و مکزیک)

ملت فقط اعضای پارلمان را انتخاب می‌کند و پارلمان رئیس جمهور یا نخست‌وزیر را انتخاب می‌کند (نمونه: آلمان)

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

همکاری