دانش و تاریخ سیاسی

بازخوانی یک ترور بیولوژیک یک نجیب زاده”نوه پیامبر اسلام امام حسن ع”

Recounting a biological assassination of a gentleman “grandson of the Prophet of Islam, Imam Hassan

محققان آمریکایی در سال ۲۰۱۶ از قتلی مرموز در قرون وسطی رمزگشایی کردند. بازخوانی و بررسی سوء قصد به یک نجیب زاده، با نقش آفرینی امپراطور بیزانس، خلیفۀ مسلمانان و همسر مقتول ترور حسن بن علی با مرکوری کلراید .

In collaboration with the Byzantine emperor, the caliph of the Muslims and the wife of the assassinated Hassan bin Ali with Mercury chloride

 

 

. فصلنامۀ رسمی آکادمی علوم پزشکی انگلیس BAFS مشهور به مدیسن سانس اند لو، مجلۀ برجستۀ علمی پژوهشی در حوزۀ پزشکی قانونی، اقدام به بررسی یکی از دردناکترین ترورهای بیولوژیکی در دل تاریخ کرده است. نویسندگان این مقاله از مراکز علمی و دانشگاههای مختلف ایالات متحدۀ آمریکا سعی کردهاند در این نوشتار به نحوۀ ترور نوۀ پیامبر اسلام، امام حسن بن علی(ع) بپردازند.

https://www.fotros.ir

…………………

Mu’awiya’s poisoning of Imam Hassan (as) 1

Abu Sulaiman rejects such narration’s excuses include the following: “At those days, people were in an affliction, and their desires leading their instincts, each sect attributing bad things to other sects. If a story was told about that, then we ought not to accept it unless just and trustworthy people narrated it”.

Many afflictions occurred during that time but the Ahl’ul Sunnah happily embrace narration about Abdullah bin Saba so why do they not happily accept this as a fact of history? Should we reject ALL narrations during that period? A number of the grand Sunni scholars HAVE recorded this.(1)

First of all, it should be made clear that there isn’t any doubt that Imam Hassan (as) was poisoned and that too by his wife Ja’da bint al-Ash’ath for which she was rewarded with a high amount of money. Imam Hakim records in ‘Al-Mustadrak’:(۲)

“Qutada bin Du’ama al-Sedusi said that the daughter of al-Ash’ath bin Qais poisoned al-Hassan bin Ali and she was his wife, she received a huge amount of money for that.”

Neither Imam Hakim nor Imam Dhahabi advanced any sort of objection to this tradition endorsing the authenticity of the tradition. As for the person who was actually behind the murder of Imam Hassan (as), Imam of Ahle Sunnah Tabarani in his book Mu’ajam al-Kabeer,(3) has recorded a tradition from some of the most authentic narrators of the Sunni sect:

عن أبی بکر بن حفص، أن سعدا والحسن بن علی رضی الله تعالى عنهما ماتا فی زمن معاویه رضی الله تعالى عنه ، فیرون أنه سمه

“Muhammad bin Abdullah Al-Hadarmi narrated from Muhammad bin Abdullah bin Numair from Yahyah bin Abi Bakir from Shu’ba from Abu Bakr ibn Hafs who narrated that Sa’ad and Hassan, son of Ali (may Allah be pleased with both of them) died during the reign of Muawiya, and it is believed that he (Muawiya) poisoned him (Hassan).”

http://en.al-shia.org/content/mu%E2%80%99awiya%E2%80%99s-poisoning-imam-hassan-1

نمایش بیشتر

سید محسن مدنی بجستانی

مهندس برق قدرت - فوق لیسانس علوم سیاسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا