موضوع

بحران در علوم سیاسی

هم اندیشی در خصوص «بحران در علوم سیاسی» در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد. دراین جلسه دکتر جهانگیر معینی علمداری (دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران)، دکتر حمید احمدی (استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران) و دکتر حجت کاظمی (استادیار گروه سیاسی دانشگاه تهران) حضور داشتند.

فکرآورد

 

 

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>