موضوع

تغییر اقلیم در ایران و پیامد های آن

در این سخنرانی بیان شده است که گرمایش زمین موجب کاهش اختلاف دمای بین قطب و عرض های پایین جغرافیایی و در نتیجه آشفتگی رودباد جنب قطبی می شود.
این شرایط باعث افزایش وقوع مخاطرات جوی و اقلیمی در کره زمین می شود. با توجه به افزایش نقش سازمان هواشناسی در ارائه خدمات هواشناسی و اقلیمی و مدیریت مخاطرات جوی و اقلیمی در شرایط تغییر اقلیم، پیشنهاد شد تا سازمان هواشناسی از زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی خارج و به ریاست جمهوری منتقل گردد و در هیات دولت عضویت داشته باشد.

دکتر ایمان بابائیان، اقلیم شناس

https://t.me/TEDxKouhsangiAve

امتیاز کاربر : 0 (0 رای)

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>