موضوع

جهان امن تر: مسئولیت مشترک ما

Photo Opportunity and presentation to the Secretary-General of the report of the High Level Panel on Threats, Challenges and Change by Mr. Anand Panyarachun (Chairman) and Dr. Gro Harlem Brundtland (member)

جهان امن تر: مسئولیت مشترک ما

 

گزارش هیئت بلند پایه و مشاوران دبیرکل سازمان ملل متحد در خصوص چالش ها، تهدید ها و تغییر

دبیرکل : کوفی عنان

 

http://www.unic-ir.org/publication/farsi/book.pdf

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

همکاری