موضوع

جهان وطنی شدن فرار از ملیت نیست

جهان وطن

🔆🌍
✅جهان وطنی شدن….

 

برای فرار از نقطه ای ازین دنیا به نقطه ای دیگر نیست

جهان وطنی بودن همچنین, سوزاندن ریشه های ناسیونالیسم و ملیت های مجزا نیست.

جهان وطنی بودن و شدن یعنی گستراندن یک سفره به وسعت جهان که هرکس که در هرگوشه اش نشست احساس غربت و کمبود نکند و افراد دور این سفره جهانی آنچه در سفره است را با هم شرافتمندانه تقسیم کنند.
این حرمت سفره و کمک کردن در آن یک سلوک می خواهد که بدانی اخلاق و روش و مذهبت جداست و سهمت از طعام جهانی جدا…..

بنازم به بزم محبت که انجا
گدایی به شاهی مقابل نشیند
🙏🌺

سید محسن مدنی

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

همکاری