موضوع

دیکتاتوری منور یا دیکتاتوری روشنگری

دیکتاتوری منور یا دیکتاتوری روشنگری ( Enlightened despotism‎) :

به شکلی از حکومت اطلاق می‌شود که در قرن هجدهم به‌وجود آمد.از ویژگی‌های آن وجود دیکتاتور در راس هرم بود که هدفش ایجاد رفاه عمومی برای اتباع کشور بود تا منافع شخصی. سایر مشخصات این نوع دیکتاتوری عبارت بود از:

اصلاح اداری،

کاهش امتیازات فئودالی منجمله سرافرازی،

ایجاد تولرانس دینی

و توسعه اقتصادی.

اگر چه در این سیستم محوریت اصلی و کامل با استبداد منور است.

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

همکاری