موضوع

سخنرانی و تشریح شرایط صنعت انرژی و نیازمندی های آن در خاورمیانه بویژه ایران

Energy-139410162145

دراین پرزنت که توسط سید محسن مدنی برای تعدادی از صاحبان صنایع انرژی کره جنوبی در سئول ارایه شد

تشریحی از وضعیت انرژی و صنایع مربوطه در خاورمیانه و ایران ارایه شد و نیازمندی ها و فرصت های همکاری فی مابین بیان گردیدو برنامه های آینده کشور های مختلف خاورمیانه بیان شد.

همچنین در ادامه ،نحوه همکاری بین ایران و کره جنوبی تشریح شد که با توافقنامه های دو جانبه بین دو کشور و شرکت هاانتقال تکنولوژی و ساخت در داخل ایران صورت گیرد .

1

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>