موضوع

مفهوم و ماهیت معاهدات بین المللی-پروتکل ،اعلامیه، صلح نامه و یادداشت تفاهم – قسمت دوم

images (1)-139412151000

مفهوم و ماهیت معاهدات بین المللی – پروتکل ،اعلامیه، صلح نامه و یادداشت تفاهم

پروتکل :
این نام در چهار معنای مختلف بکار می رود:
۱-گاه به سند انضمامی یک معاهده کلمه پروتکل اطلاق می شود. این سندضمیمه غالبا برای تکمیل ،تفسیرو اصلاح یک معاهده بکار می رود. دو نمونه از پروتکل های زیر از این قرار می باشد؛ پروتکل انضمامی عهدنامه الجزایر(۱۹۷۵) وپروتکل انضمامی عهدنامه های ژنو(۱۹۴۹). البته گاه به موافقت نامه های مستقل نیز عنوان پروتکل بکار گرفته می شود اما این اطلاق خلاف عرف نامگذاری اسناد بین المللی است.
۲-      گاه منظور از پروتکل صورت جلسه کنفرانسی است که نما یندگان کشورها موافت خودرا با آن اعلام می کنند، مانند پروتکل (۱۹۲۵) راجع به منع کاربرد سلاح های شمیایی.
۳-      سند و صورت جلسه امضای یک معاهده را گاه پروتکل امضا هم می گویند.
۴-گاه برای صورت جلسه مبادله اسناد مفهوم پروتکل اطلاق می شود. دراین حالت از عنوان پروتکل مبادله یاد می شود.
اعلامیه :
اعلامیه در واقع سندی است که معمولا اصول حقوقی یک یا چند کشور درآن انعکاس می یابد. مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸).
سند:
واژه ای است که برای بیان قواعد حقوقی دررابطه به یک کنوانسیون بکار می رود. مانند سند نهایی سومین کنفرانس سازمان ملل متحد درموردحقوق دریاها که درواقع جزء لاینفک کنوانسیون ۱۹۲۸ حقوق دریاهاست .
سندنهایی : Final act
      یک بیانیه رسمی یا خلاصه مذاکرات کنگره یا مجلسی است که دران معاهداتی که مورد مذاکره قرار گرفته نام برده شده ویا به اختصار تشریح شده است .امضای چنین سندی دلیل قبول تعهدات مندرج نیست ، بلکه هر معاهده باید جداگانه امضاءشود.
سند عمومی (General Act) این نقطه سند نهایی است . معمولا به  اسنادی اطلاق می شود که علاوه برنام بردن تعداد معاهدات مورد مذاکره درکنفرانس ، خود نیز بصورت یک معاهده درمی اید .مانند سند عمومی کنوانسیون برلین درمورد آزادی کشتیرانی ویا سند کنفرانس ژنو(۱۹۲۸) راجع به حل  مسالمت آمیز اختلاف بین المللی.
صلح نامه:
این نوع سند به منظور ارجاع اختلاف به مراجع قضایی منعقد می گردد، مانند مصالحه نامه (۱۹۷۶) فرانسه وانگلستان در مورد تحدید قدرت دریای به دیوان داوری .
یادداشت تفاهم:
این نوع سند بیان گر توافق مقامات اجرایی دوکشور در زمینه های مختلف اقتصادی،فنی،علمی،سیاسی وغیره است.البته در مواردی حاوی تعهدات خاصی نیست بلکه صرف برنامه ریزی برای مذاکرات آتی دو کشور می باشد

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>