موضوع

وضع موجود

status quo_b9d460b

منظور از وضع موجود (Status quo) حالت فعلی امور است. حفظ وضع موجود یعنی نگه داشتن چیزها

همان‌طور که هستند. یک جنبش اجتماعی، نمونه‌ای از به چالش کشیدن وضع موجود است. معمولاً منظور از این

عبارت، وضع یک مسئله مهم و بزرگ است، مانند وضع فرهنگی یا اجتماعی کل یک جامعه یا ملت. معمولاً

در مناظره‌ها از آن به طور منفی برای توجیه یک برنامه ی بهبود دهنده استفاده می‌شود.

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>