موضوع

مدل چهارم دموکراسی – پایان سیاست «پایان سیاست» عنوانی است که دیوید هلد به نظریات و مواضع مارکس اطلاق کرده است یا پایان دوران دولت، به معنای تحول زندگی...

ادامه مطلب

 شکل گیری دموکراسی تکاملی-له و علیه دول – دموکراسی آنچه باعث پیدایش دموکراسی تکاملی شد این سوال متفکران بود که چگونه خود دموکراسی می تواند به ساخت و کار اصلی...

ادامه مطلب

 مدل دهم –  مروری بر نظریه دموکراسی جهان وطنی دیوید هلد  کاگوگ-دموکراسی- دیود هلد دانشمند علوم سیاسی و نظریه‌پرداز دموکراسی جهان وطنی معتقد است در عصری که در حال جهانی...

ادامه مطلب

کاسموپولیتیسم یا مکتب جهان وطنی چیست؟ – مکاتب ادبی جهان کوزموپولیتیسم، کاسموپولیتیسم یا مکتب جهان وطنی مکتب جهان وطنی به وسیله دو شاعر و نویسنده فرانسه والری لاربو و...

ادامه مطلب

  cosmopolitan order جهان وطنی یا جهان میهنی به معنی یک حکومت واحد در دنیا نیست بلکه جهان وطنی تجویز یک نظام بین الملل است که براساس جهان وطن بودن و چالش های...

ادامه مطلب