موضوع

 مدل دهم –  مروری بر نظریه دموکراسی جهان وطنی دیوید هلد  کاگوگ-دموکراسی- دیود هلد دانشمند علوم سیاسی و نظریه‌پرداز دموکراسی جهان وطنی معتقد است در عصری که در حال جهانی...

ادامه مطلب

کاسموپولیتیسم یا مکتب جهان وطنی چیست؟ – مکاتب ادبی جهان کوزموپولیتیسم، کاسموپولیتیسم یا مکتب جهان وطنی مکتب جهان وطنی به وسیله دو شاعر و نویسنده فرانسه والری لاربو و...

ادامه مطلب

  cosmopolitan order جهان وطنی یا جهان میهنی به معنی یک حکومت واحد در دنیا نیست بلکه جهان وطنی تجویز یک نظام بین الملل است که براساس جهان وطن بودن و چالش های...

ادامه مطلب