موضوع

واقعیت رفتار آمریکا با ایران در منطقه تحقق خاور میانه جدید است و بحران سازی برای تجزیه کشورهای منطقه و استفاده از اختلافات قومی و مذهبی و اکنون شدت...

ادامه مطلب

کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از ابتدای اعلام موجودیت خود، از نعمت خدادادی نفت بهره مند بودند. این کشورها همیشه سعی داشتند تا خود را توسعه یافته تر از...

ادامه مطلب