موضوع

دیکتاتوری منور یا دیکتاتوری روشنگری ( Enlightened despotism‎) : به شکلی از حکومت اطلاق می‌شود که در قرن هجدهم به‌وجود آمد.از ویژگی‌های آن وجود دیکتاتور در راس هرم بود که هدفش ایجاد رفاه عمومی برای...

ادامه مطلب

  مخبرالسلطنه هدایت را برخی بنیانگذار سیستم انتخابات در ایران دانسته اند. انتخابات اولین مجلس در ایران را او برپا داشت و اولین صندوق های انتخاباتی به دستور و...

ادامه مطلب

در تاریخ سیاسی معاصر ایران یکی از مشهورترین چهره های سیاسی بی شک دکتر محمد مصدق، نخست وزیر جبهه ملی ایران در سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ است   در روز...

ادامه مطلب