موضوع

اقتصاد پایدار با توسعه گردشگری Sustainable economy with tourism development   گردشگری، یکی از پویاترین فعالیت‌های اقتصادی عصر حاضر است که نقش مهمی در توسعه پایدار محلی ایفا می‌کند....

ادامه مطلب

  حکمرانی خوب الگویی جدید در سیاستگذاری عمومی وحید آرایی چکیده: یکی از مباحث مهم و در عین حال جدید که از دهه ۱۹۸۰ به بعد در ادبیات توسعه...

ادامه مطلب

دولت نماینده و پاسخگو   اگر ستون اول دموکراسی تضمین حقوق اساسی و اولیه بشر به شهروندان و غیر شهروندان است، دوم، شامل نهادهای حکومتی نماینده و پاسخگو است....

ادامه مطلب

دموکراسی معاصر   مدل پنجم – نخبه گرائی رقابتی و دیدگاه تکنوکراتیک Elitism ماکس وبر(۱۸۶۴-۱۹۲۰) و ژوزف شومپتر(۱۸۸۳-۱۹۴۶) معتقد بودند که برای زیستن در یک جامعه صنعتی جدید باید بهای...

ادامه مطلب

تغییرات اقلیمی در شمالگان بیشتر و سریعتر از دیگر نقاط جهان شمالگان با آهنگی دو برابر سریع تر از دیگر نقاط جهان در حال گرم شدن است. درحالیکه یخ و...

ادامه مطلب

اقداماتی که می توان برای محافظت از اقیانوس انجام داد بنا بر تخمین دانشمندان، برای پاسداری از ماهی ها و گیاهان دریایی، ۳٠ در صد از اقیانوس ها باید...

ادامه مطلب

اهمیت توجه به میزان مشروعیت سیاسی دولت ها و ایجاد ثبات برای نیل به توسعه پایدار سید محسن مدنی   برای توسعه ای همگون و پایدار نیاز به ثبات...

ادامه مطلب