موضوع

  حکمرانی خوب یا حکمرانی مطلوب، در سه دهه اخیر به شدت مورد توجه محققان علوم اجتماعی بوده است. بانک جهانی (۱۹۸۹) در گزارشی به بررسی اثرات حاکمیت نامطلوب بر تاخیر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه پرداخته‌است. در...

ادامه مطلب

مشارکت جامعه در جوامع توده ای و مدنی و تفاوت آنها چیست؟   مقدمه: سید محسن مدنی   در آغاز و قبل از قرارداد وستفالیا نظام امپراتوری که حالت...

ادامه مطلب

موسسه شفافیت بین‌الملل (Transparency International) هر ساله میزان فساد موجود در ساختار ۱۷۵ کشور را  مورد بررسی قرار داده و رتبه‌بندی سالیانه خود را اعلام می‌کند. در این رتبه بندی...

ادامه مطلب

  حکمرانی خوب الگویی جدید در سیاستگذاری عمومی وحید آرایی چکیده: یکی از مباحث مهم و در عین حال جدید که از دهه ۱۹۸۰ به بعد در ادبیات توسعه...

ادامه مطلب

حکمرانی خوب و تغییر رویکرد در مورد نقش دولت پس از پایان جنگ جهانی دوم، رویکرد دولت بزرگ به منزله رویکرد مسلط، با هدف سیاست‌گذاری توسعه در اکثر کشورها...

ادامه مطلب

میرزا تقی خان امیر کبیر   وقتی میرزا تقی خان امیر کبیر از صدارت معزول و به کاشان تبعید شد، در کاروانسرایی میان راه، دوستی را دید و با یکدیگر گپ...

ادامه مطلب

دولت نماینده و پاسخگو   اگر ستون اول دموکراسی تضمین حقوق اساسی و اولیه بشر به شهروندان و غیر شهروندان است، دوم، شامل نهادهای حکومتی نماینده و پاسخگو است....

ادامه مطلب

نظام سیاسی (political system) تعریف نظام سیاسی چندین تعریف از نظام سیاسی وجود دارد:   نظام سیاسی، مجموعه کاملی از نهاد ها، گروه های ذی نفع (از قبیل احزاب سیاسی،...

ادامه مطلب