موضوع

میرزا تقی خان امیر کبیر   وقتی میرزا تقی خان امیر کبیر از صدارت معزول و به کاشان تبعید شد، در کاروانسرایی میان راه، دوستی را دید و با یکدیگر گپ...

ادامه مطلب

دولت نماینده و پاسخگو   اگر ستون اول دموکراسی تضمین حقوق اساسی و اولیه بشر به شهروندان و غیر شهروندان است، دوم، شامل نهادهای حکومتی نماینده و پاسخگو است....

ادامه مطلب

نظام سیاسی (political system) تعریف نظام سیاسی چندین تعریف از نظام سیاسی وجود دارد:   نظام سیاسی، مجموعه کاملی از نهاد ها، گروه های ذی نفع (از قبیل احزاب سیاسی،...

ادامه مطلب

فساد اقتصادی، تبعات منفی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی دارد و باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشورها می‌گردد. فساد مالی می‌تواند فعالیت های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از...

ادامه مطلب

شفافیت اجتماعی شفافیت یک خاصیت عمومی است. این موضوع با یک سری از سیاست ها ، عملکرد ها و شیوه هایی پیش میرود که به شهروندان اجازه دسترسی ، استفاده ، سود بردن ، فهمیدن ، اصل اطلاع رسانی  و حسابرسیِ اطلاعات...

ادامه مطلب

شاخص درک یا احساس فساد سازمان شفافیت بین‌الملل، با استفاده از شاخص درک یا احساس فساد ( (Corruptions Perception Index(CPI)، کشورها را برحسب میزان فساد موجود درمیان مقامات دولتی و...

ادامه مطلب

کمپین شرکت در المپیکِ حکومت داری مطلوب شرکت در یک المپیک که همه ما می توانیم شرکت کننده در آن باشیم و هم تماشاچی و هم داور  قطعا مشکلات...

ادامه مطلب

محمد توحید فام ایده حکمرانی خوب در اصطلاح به معنی افزایش کارآمدی نظام سیاسی برای اداره جامعه در اصول منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل پرورش یافته و...

ادامه مطلب

اقداماتی که می توان برای محافظت از اقیانوس انجام داد بنا بر تخمین دانشمندان، برای پاسداری از ماهی ها و گیاهان دریایی، ۳٠ در صد از اقیانوس ها باید...

ادامه مطلب