موضوع

هم اندیشی در خصوص «بحران در علوم سیاسی» در دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد. دراین جلسه دکتر جهانگیر معینی علمداری (دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران)، دکتر حمید...

ادامه مطلب

گندی‌ شاپور نخستین شهر دانشگاهی جهان   از اولین شهر دانشگاهی جهان چه می دانید؟ چنانچه بگوییم گندی‌ شاپور پرآوازه‌ترین بیمارستان و نخستین شهر دانشگاهی جهان در دروه باستان...

ادامه مطلب
همکاری