در روابط بین المللی، دیپلماسی عمومی یا دیپلماسی مردم، به طور کلی، ارتباط با کشورهای خارجی بوسیله برقراری گفتگو طراحی شده برای اطلاع رسانی و نفوذ است. اگر چه...

ادامه مطلب