ریاست جمهوی ترامپ ، بدتر از آنچه که فکر می کردیم.   چند روز دیگر دندان روی جگر بگذارید تا این سال دردناک ، پر از فساد ، مسخره...

ادامه مطلب