موضوع

ای پدر عترت و زوج بتول! حلقه‌کِش علم تو گوشِ عقول ای درِ تو خِطّه اقلیم دین! مسجدِ اقصای جهان را یقین ای به تو مرجوع، حساب وجود! وی...

ادامه مطلب