🔆🌍 ✅جهان وطنی شدن….   برای فرار از نقطه ای ازین دنیا به نقطه ای دیگر نیست جهان وطنی بودن همچنین, سوزاندن ریشه های ناسیونالیسم و ملیت های مجزا...

ادامه مطلب