موضوع

در حوزه بین الملل شناسایی کشورها به دو صورت انجام می گیرد شناسائی دوفاکتو – De facto اقدامی است که-به موجب آن ، یک کشور و یا حکومت نو...

ادامه مطلب

  حکمرانی خوب یا حکمرانی مطلوب، در سه دهه اخیر به شدت مورد توجه محققان علوم اجتماعی بوده است. بانک جهانی (۱۹۸۹) در گزارشی به بررسی اثرات حاکمیت نامطلوب بر تاخیر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه پرداخته‌است. در...

ادامه مطلب

دولت نماینده و پاسخگو   اگر ستون اول دموکراسی تضمین حقوق اساسی و اولیه بشر به شهروندان و غیر شهروندان است، دوم، شامل نهادهای حکومتی نماینده و پاسخگو است....

ادامه مطلب

بعد از رفع تحریم، عدالت اجتماعی یادمون نرود.. بیش از ۳۶ سال است که کشور ما ایران در تحریم های بین المللی است، در سالهای اخیر با تحریم های...

ادامه مطلب
همکاری