پایگاه هوایی العدید -قطر     اختلاف بین عربستان سعودی و قطر ” جبهۀ ضد ایران” چندین گسست دارد تِله پُولیس – وقتی سیاستمدارانِ نام آشنایِ ازکاربرکنارشده، با زبانِ...

ادامه مطلب