💥جلوگیری از به دوتا و حذف یکی 🔸 عالم سیاست عالمیست که دوست و دشمن شناسی در آن مهم است اما از آن مهمتر شناخت طبع عمومی انسانی و...

ادامه مطلب