اتوبوس ها، که یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا در شهرهای جهان هستند، ممکن است معلوم شود  بهترین وسیلۀ نقلیه به منظور  ترویج هوا پاکیزه هستند.   بخشی از دستگاه...

ادامه مطلب