بر اساس گزارش جدیدی که به تازگی از سوی سازمان ملل متحد در خلالنشست عالی رتبه سیاسی در مورد توسعه پایدار این سازمان در نیویورک ارائه گردید، درک مبانی علمی...

ادامه مطلب