موضوع

  حکمرانی خوب الگویی جدید در سیاستگذاری عمومی وحید آرایی چکیده: یکی از مباحث مهم و در عین حال جدید که از دهه ۱۹۸۰ به بعد در ادبیات توسعه...

ادامه مطلب

محمد توحید فام ایده حکمرانی خوب در اصطلاح به معنی افزایش کارآمدی نظام سیاسی برای اداره جامعه در اصول منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل پرورش یافته و...

ادامه مطلب