موضوع

  Trying for a greener city Schneider Electric CEO’s explanations of its energy programs at the entrance of Show room, Paris Invited as the winner of the Schneider Electric...

ادامه مطلب

Energy Investment Adviser/Political and Energy Researcher مشاور سرمایه گذاری انرژی و محقق انرژی و علوم سیاسی   دارای سابقه حرفه ای در زمینه سرمایه گداری انرژِی ، بازرگانی ،...

ادامه مطلب
همکاری