موضوع

معایب دموکراسی چیست ؟ (نه برای رد دموکراسی بلکه برای درکی واقع بینانه از دموکراسی) Disadvantages of democracy نظام های سیاسی دمکراسی یکی از یافته های مهم بشری است....

ادامه مطلب

مدل هشتم- دموکراسی مشارکتی مشارکت ، آزادی و دموکراسی « دموکراسی مشارکتی » نام دموکراسی است که به اندیشه های چپ جدیدی گذاشته اند . که عمده ترین مدل...

ادامه مطلب

مدل هفتم –دموکراسی قانونی (Constitutional democracy) قانون ، آزادی و دموکراسی   نوزیک به پیروی جان لاک بر این عقیده است که تنها حقوقی که می توانیم به طور...

ادامه مطلب

دموکراسی معاصر   مدل پنجم – نخبه گرائی رقابتی و دیدگاه تکنوکراتیک Elitism ماکس وبر(۱۸۶۴-۱۹۲۰) و ژوزف شومپتر(۱۸۸۳-۱۹۴۶) معتقد بودند که برای زیستن در یک جامعه صنعتی جدید باید بهای...

ادامه مطلب

مدل چهارم دموکراسی – پایان سیاست «پایان سیاست» عنوانی است که دیوید هلد به نظریات و مواضع مارکس اطلاق کرده است یا پایان دوران دولت، به معنای تحول زندگی...

ادامه مطلب

 مدل دهم –  مروری بر نظریه دموکراسی جهان وطنی دیوید هلد  کاگوگ-دموکراسی- دیود هلد دانشمند علوم سیاسی و نظریه‌پرداز دموکراسی جهان وطنی معتقد است در عصری که در حال جهانی...

ادامه مطلب
همکاری