موضوع

انواع شناسائی کشورها در حوزه بین الملل -شناسایی دوفاکتو – De facto و شناسایی دوژور – De jure

The-Map-of-Europe-before-First-World-War

در حوزه بین الملل شناسایی کشورها به دو صورت انجام می گیرد

شناسائی دوفاکتو – De facto

اقدامی است که-به موجب آن ، یک کشور و یا حکومت نو استقلال ، به عنوان یک کشور مستقل ، که قادر به اداره و اعمال موثر قدرت در قلمرو تحت کنترل خود می‌باشد ، به رسمیت شناخته می‌شود؛ ولی این شناسائی ، هیچ گونه الزام و تعهٌد بین‌المللی ، در پی ندارد. از دیدگاه انگلیسی‌ها شناسایی دوفاکتو مناسبات دیپلماتیک کامل ، به دنبال ندارد و نمایندگان اعزامی سیاسی ، فاقد مصونیٌت سیاسی می‌باشند.

شناسایی دوژور –  De jure

 

شناسایی دوژور، شناسایی بی‌قید و شرط یک دولت یا کشور جدید به عنوان دولتی مستقل که توانایی اعمال حاکمیت بر قلمرو و اجرای تعهدات بین‌المللی خود را دارد است. شناسایی دوفاکتو موقت است اما شناسایی دوژور شامل روابط کامل دیپلماتیک و مصونیت نمایندگان سیاسی کشور شناسایی شونده هم می‌شود. شناسایی دوژور، یک شناسایی قطعی ، کامل و غیر قابل لغو است و تنها راه بی‌اثر کردن آن، قطع کامل روابط دیپلماتیک و کنسولی با کشور یا حکومت شناسایی شده‌است.

نظر ( ۱ )

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>