موضوع

دولت نماینده و پاسخگو

20130414_AccountableGovernmentLand-139407021436-139410051113-139410271328

دولت نماینده و پاسخگو

 

اگر ستون اول دموکراسی تضمین حقوق اساسی و اولیه بشر به شهروندان و غیر شهروندان است، دوم، شامل نهادهای حکومتی نماینده و پاسخگو است.

بخش های  شامل مباحث روز و مشابه از روند انتخابات، سیستم احزاب سیاسی، نقش مجلس و یا قوه مقننه و سایر موسسات در تامین امنیت ،صداقت و مسئولیت مقامات دولتی، و کنترل غیرنظامیان بر نیروهای نظامی و پلیس.

بخش جداگانه به صداقت در زندگی عمومی اختصاص داده شده، مشخصا میزان قابل اعتماد بودن مقامات دولتی موضوعی از نگرانی های اصلی در تمام دموکراسی ها و بین شهروندان است.

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>