موضوع

ماجرای شعر مشهور ” با آل علی هر که در افتاد ور افتاد ” چیست؛   و این اثر از کیست؟ حکومت سلطنتی تزار روس در حدود سی صد...

ادامه مطلب

مجموعه سنگ نوشته پیرغار مشتمل بر چهار قطعه بر روی سنگ “سیلیسی”به خط نستعلیق نگارش شده و بیانگر عدالت خواهی مردم این استان و اعاده مشروطه دوم و متعلق به یکصد...

ادامه مطلب