توسعه پایدارسازمان های بین المللی

برنامه عمران ملل متحد – UNDP

برنامه توسعه ملل متحد – UNDP

برنامه توسعه ملل متحد، شبکه جهانی سازمان ملل متحد برای توسعه است که از تغییر حمایت میکند و کشورها را با دانش، تجربه و منابع به منظور کمک به مردم برای ایجاد زندگی بهتر پیوند میدهد. برنامه توسعه ملل متحد در ۱۶۶ کشور فعالیت میکند و با آنها در زمینه راه حلهای خود این کشورها برای غلبه بر چالشهای جهانی و ملی مربوط به توسعه همکاری مینماید. این کشورها در حالیکه به گسترش ظرفیت مشغولند، از یاری برنامه توسعه ملل متحد و طیف گسترده نهادهای شریک و همکار آن سود میبرند. برنامه توسعه ملل متحد در ۱۹۶۵ تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در نیویورک قراردارد. برنامه توسعه ملل متحد از ۱۹۶۶( ۱۳۴۵ )در ایران دفتر نمایندگی داشته و از نزدیک با شرکای عمده خود در زمینه توسعه یعنی دولت، شوراهای محلی، مؤسسات دانشگاهی، و بخش خصوصی همکاری کردهاست تا از توسعه انسانی پایدار در این کشور حمایت کند. ً در هر دفتر کشوری، نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد به عنوان هماهنگ کننده مقیم برای تمامی نظام معموال ملل متحد خدمت میکند. برنامه توسعه ملل متحد، از راه انجام این هماهنگی مؤثرترین استفاده از سازمان ملل متحد و منابع بینالمللی را تضمین مینماید.

برنامه کشوری برنامه توسعه ملل متحد برای ایران، عمدتا به آرمانهای توسعه هزاره؛ ارتقای مدیریت و تجارت مطلوب؛ بهبود عملکرد اقتصادی و تولید اشتغال، همچنین توسعه پایدار، مدیریت بالیای طبیعی، و استفاده بهینه از انرژی تأکید دارد. برنامه توسعه ملل متحد، ابتکار گستردهای در زمینه تحقق آرمانهای توسعه هزاره در ایران بر عهده گرفت تا این اهداف را در برنامه های ملی کشور ادغام کند، روشهای موفقیت آمیز متکی بر جامعه را با شرایط داخلی تطبیق دهد، فرآیند گزارش دادن آرمانهای توسعه هزاره را نهادینه سازد و به کشور برای دستیابی به هدفهای فوق یاری نماید. ایران با مشارکت برنامه توسعه ملل متحد گزارش ملی آرمانهای توسعه هزاره خود۲۰۰۴ و ۲۰۰۶ که تأکید بر دستاوردها به ویژه بر سلامت و آموزش دارد، همچنین چالشهای دستیابی به این آرمانها را منتشر نموده است. برنامه توسعه ملل متحد با مشارکت دولت ایران نسبت به تقویت توانایی های بنیادی سیستم اتوماسیون برای مدیریت دادههای گمرک تالش مینماید که به وسیله کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد )انکتاد( تهیه شده و هم اکنون در بیش از ۸۰ کشور جهان اجرا میشود. برنامه توسعه ملل متحد ابتکاری آزمایشی را در زمینه کاهش فقر در سیستان و بلوچستان، فقیرترین استان ایران، به اجرا گذاشت. از درسهای آموخته شده از نتایج این تجربه میتوان در فعالیتهای آینده مربوط به توانمندسازی جوامع در سطح استان با استفاده از نگرش و رویکرد توسعه متکی بر منطقه سود برد. برنامه توسعه ملل متحد به ایران برای برطرف کردن چالشهای مربوط به محیط زیست و اجرای تعهدات آن در مورد کنوانسیونهای بین المللی مربوط به محیط زیست در زمینه مبارزه با بیابان زایی، حمایت از تنوع زیستی، کاهش تولید گازهای گلخانه ای، مدیریت آلایندههای ارگانیک پایدار، حصول اطمینان از مدیریت پایدار منابع آب و خاک، و حذف مواد از بین برنده الیه اوزون یاری میرساند. برنامه توسعه ملل متحد همچنین به ایران کمک میکند بر استفاده بهینه از انرژی، و کاهش پیامدها و عوارض زیست محیطی برنامه ها و طرح های توسعه تمرکز کند. برنامه اعتبارات خرد/ تسهیلات جهانی محیط زیست برنامه توسعه ملل متحد میکوشد از محیط زیست جهانی از طریق اقدام محلی و مشارکت محلی محافظت کند. برنامه توسعه ملل متحد، عالوه بر این از نزدیک با دولت ایران برای کاهش تأثیر بلایای طبیعی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی همکاری میکند، میکوشد ظرفیت های ملی را برای مدیریت و هماهنگی خطر بالیای طبیعی تقویت کند، و فعالانه به برنامه های بازسازی در مناطق زلزله زده بم و لرستان یاری رسانده است. برنامه توسعه ملل متحد با مشارکت نزدیک با صندوق جهانی مبارزه با ایدز، سل و مالاریا، به قراردادن اچ آی وی/ ایدز، سل و مالاریا در مرکز گفتگوی توسعه ملی در ایران و ایجاد مشارکت بین دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی برای هماهنگی و نشان دادن واکنش مؤثر نسبت به این بیماریها، که نشانه و نمایانگر چالشهای توسعه در این کشور هستند، کمک میکند.

نمایش بیشتر

سید محسن مدنی بجستانی

مهندس برق قدرت - فوق لیسانس علوم سیاسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا