انرژیانرژی تجدید پذیردانش و محیط زیستدسته‌بندی نشدهکسب و کار و استارت آپمشاوره سرمایه گذاری انرژی

Investigating the use of renewable energy potentials in hydraulic structures (Case study of three dams in Khorasan Razavi province) Dams: Chali Darreh, Bar and Zavin.

پژوهش امکان سنجی استفاده از انرژی هـای تجدیدپـذیر در محـدوده سـدها

(مطالعـه موردی: سدهای چالی دره، بار و زاوین)

 

بررسی بکاربردن پتانسیل های انرژی های تجدیدپذیر در سازههای آبی (مطالعه مـوردی سـه سـد اسـتان خراسـان رضوی) سدهای مد نظر: چالی دره، بار و زاوین.

سازه های آبی و محدوده آنها پتانسیل بالایی برای سرمایه گذاری دربهره برداری از انرژی های تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدیشناور، انرژی بادی، انرژی زمین گرمایی وانرژی آبی  دارند.

با ایـن حـال تـاکنون آن طور که باید از این پتانسیل استفاده نشده است. هدف از تحقیق حاضر ارائه چارچوبی به منظـور بررسـی نحـوه بهـره برداری از انرژیهای نوین در محدوده سازه های آبی استان خراسان رضوی است.

بررسی ابعاد فنی استفاده از مولدهای انرژی الکتریکال از منابع تجدیدپذیر در سدهای خراسان رضـوی و امکانسـنجی فنی و اقتصادی استفاده از این نوع انرژی ها و همچنین پیشنهادات حقوقی و مالی در صورت کمبود قوانین مذکور داده خواهد شد.

مدیر پروژه: سید محسن مدنی

 

Feasibility study of using renewable energy in the area of ​​dams (Case study: Chali Darreh, Bar and Zavin dams)

Investigating the use of renewable energy potentials in hydraulic structures (Case study of three dams in Khorasan Razavi province) Dams: Chali Darreh, Bar and Zavin.

Hydraulic structures and their range have a high potential for investment in the use of renewable energy such as solar energy, wind energy, geothermal energy, and hydropower.

However, this potential has not been used as it should be. The purpose of this study is to provide a framework to study how to use new energy in the field of water structures in Khorasan Razavi province.

The technical aspects of using electric energy generators from renewable sources in Khorasan Razavi dams and the technical and economic feasibility of using this type of energy as well as legal and financial proposals will be given in case of lack of the mentioned laws

Project Manager: Sayyid Mohsen Madani.

نمایش بیشتر

سید محسن مدنی بجستانی

مهندس برق قدرت - فوق لیسانس علوم سیاسی
دکمه بازگشت به بالا