موضوع

Warning about using website ideas and stealing ideas

What-to-do-when-someone-steals-your-business-idea-810x380

هشدار در خصوص استفاده از ایده های وبسایت و سرقت ایده

Warning about using website ideas and stealing ideas

We have noticed that some opportunists have used proprietary website ideas (website proprietary content www.jahanvatani.ir).

ما ازهرگونه استفاده بدون مجوز از مطالب وبسایت وعدم ذکر نام نویسنده هشدار می دهیم (ایده های اختصاصی که منبع آن شخص نویسنده وبسایت است)

We warn against any unauthorized use of the content of the website and do not mention the name of the author (proprietary ideas sourced from the author of the website)

دستیابی به جهان بهتر و امن  تر از طریق دزدی ایده امکان پذیر نیست.

Achieving a better and safer world through stealing ideas is not possible.

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>