موضوع

نظام جهان وطنی – تفاوت بین دولت کشور و امپراتوری.

نظام جهان وطنی – تفاوت بین دولت کشور و امپراتوری.

 

نظام جهان وطنی

تفاوت بین دولت کشور و امپراتوری. تفاوت جهان وزنی و جهانی شدن

امپراتوری و قربانی کردن من و فردیت در مقابل خواست امپراتور .
.
#
👍📐

ارسال نظر

شاید از کد اچ تی ام ال HTML استفاده نماید : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>